Rodzinka Jana Pawła II

Rodzinka Jana Pawła II obchodziła święto swojego patrona w dniu 22 października. Zwyczajowo większość mieszkanek uczestniczyła we mszy w Kaplicy Domu. W ciągu dnia, przyjmowano gości w pomieszczeniach rodzinki, radośnie obchodzono imieniny, tak wielkiego i wspaniałego Świętego, jakim jest św. Jan Paweł II. Rodzince, jej mieszkankom i opiekunom życzymy, by kochali się miłością bezwarunkową, czerpali z niej radość i siłę do pokonywania codziennych trudności. 

"Kocha się naprawdę i do końca
tylko wówczas gdy kocha się zawsze
w radości i smutku bez względu
na dobry czy zły los."
-Jan Paweł II


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na podstawie kodeksu cywilnego

Załącznik nr 1

do REGULAMINU PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO
prowadzonego w trybie art. 701 - 70 5 kodeksu cywilnego na
przebudowę I pietra budynku Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach –
Integracyjny Ośrodek Kultury w związku ze zmianą sposobu użytkowania.

Ogłoszenie o przetargu pisemnym otwartym z dnia 19.10.2017r.
prowadzonym w trybie art 701 - 70 5 kodeksu cywilnego na roboty budowlane pn.: „Przebudowa I pietra budynku Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach –
Integracyjny Ośrodek Kultury w związku ze zmianą sposobu użytkowania.”

Nazwa i adres Zamawiającego

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego,
Bielawki 47
83-130 Pelplin

Telefon/Fax:(058)5361659
Adres e-mail: bielawki@op.pl
NIP: 593-21-33-096
REGON: 040000049

 

Adres pod którym można uzyskać dokumentację przetargową

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego,
Bielawki 47, 83 - 130 Pelplin

Pokój Administracja w dni robocze do poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.

Adres strony internetowej, na której dostępna jest dokumentacja przetargowa:
www.dpsbielawki.com

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami
jest Dyrektor Domu s. Katarzyna Piotrkowska.

Przedmiot przetargu

1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie
   I piętra budynku Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach – Integracyjny
   Ośrodek Kultury w związku ze zmianą sposobu użytkowania.

 Warunki przetargu.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  a.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w
  zakresie objętym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
  uprawnień.
  b.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  c.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
  zamówienia.
  c.nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
  2.Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została  oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
  3.Potwierdzenie spełnienia wszystkich warunków przez Wykonawcę nastąpi przez złożenie stosownych   oświadczeń i dokumentów wymienionych szczegółowo w Regulaminie przetargu
  4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
  5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  6.Termin związania ofertą 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
  z upływem terminu składania ofert
  7.Wykonawca wnosi wadium w wysokości: 3% od ceny brutto złożonej oferty
  8.Kryterium oceny ofert:
  - cena zamówienia brutto - 60 %
  - skrócenie realizacji terminu – 40 %8.
  9.Termin wykonania zamówienia:

      Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane:

      Zakończenie robót: do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy
      (za miesiąc przyjmuje się pełen miesiąc kalendarzowy).

      Przewidywany termin rozpoczęcia prac: od 20.11.2017r.

 1. Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych: Dokumenty nieodpłatne podlegające tylko wypożyczeniu przez Zamawiającego. Dokumenty w stanie nienaruszonym podlegają zwrotowi przez Wykonawcę nie później niż w terminie składania ofert.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu lub unieważnienia
  przetargu bez podania przyczyny w każdym czasie.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo w szczególnie uzasadnionych przypadkach do
  zmiany warunków przetargu. Zmiana warunków przetargu nie może nastąpić w
  terminie późniejszym niż 2 dni poprzedzających dzień otwarcia ofert.

Termin i miejsce składania ofert

 1. Termin składania ofert: 08.11.2017r. roku godzina 10:00.
 2. Termin otwarcia ofert: 08.11.2017r. rok godzina 10:30.
 3. Miejsce składania ofert

Dom Pomocy Społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego

Bielawki 47
83 - 130 Pelplin
Pokój Administracja

 4Miejsce otwarcia ofert

Dom Pomocy Społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego

Bielawki 47
83 - 130 Pelplin

Pokój gościnny                                                                        

 

REGULAMIN PRZETARGU.

Załącznik nr 2- oferta formularz.

Załącznik nr 3-oświadczenie o spełnianiu warunków.

Załącznik nr 4-oświadczenie o wykluczeniu.

Załącznik nr 5-wykaz robót.

Załącznik nr 6-wykaz personelu kierowniczego.

Załącznik nr 7-oświadczenie o przynależności.

Załącznik nr 8-umowa.

Załącznik nr 9-wykaz wyrobów równoważnych.

Załącznik nr 10-wykaz podwykonawców.

ARCHITEKTURA _OPIS PDF

07.09.2017_Bielawki OPIS koniec
strona tytulowa - Bielawki 04.09.2017

ARCHITEKTURA_ST

06.09.2017_ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Bielawki po poprawkach

ARCHITEKTURA _ RYSUNKI PDF

AW1 900x600
AW2 500X360
AW3 450x297
AW-4 420x297
AW-5 420x297
AW-6 A4
AW7 420x297
AW8 420x297
AW9 540X297
AW10 630x297
AW11 430x297
AW12 430x297
DW12 420x297
AW14 420x297
AW15 420x297
AW16 420x297
AW17 420x297
AW18 810x297
AW19 420x297
AW20 420x297
AW21 420x297
DW1 420x297
DW2 420x297
DW3 420x297
DW4 420x297
DW5 420x297
DW5a 210x297
DW6 420x297
DW6a 420x297
DW7 420x297
DW8 420x297
DW9 420x297
DW10 420x297
DW11 420x297
DW12 420x297
DW13 420x297
DW14 420x297

INSTALACJE  ELEKTRYCZNE

bielawki_1p_opis (1)

bielawki_1p_specyfikacjaE01

E02E03 1z2

E03

E04

MY-BIE2-17-PRZEDMIAR ROBÓT-BIELAWKI IP ELEKTR. (1)

INSTALACJE  SANITARNE 

Bielawki- przedmiar - branża sanitarna.

SPECYFIKACJA BIELAWKI - BRANŻA SANITARNAws1

ws1

ws2

ws3

ws4

WYKON BIELAWKI SIERP 2018

KONSTRUKCJA 

BIELAWKI OPIS PW 2017.09.04

BIELAWKI_KON_PW_2017_08_30-K-1

BIELAWKI_KON_PW_2017_08_30-K-2

p.poż i przywoławczy

projekt systemu pożaru
Przedmiar robót - ppoż
Rys.1

 

Projekt przwoławczy-bielawki Gorke
Przedm Bielawki przywoławczy- Gorke
Rys.1

Specyfikacja
przedmiar bielawki adapytacja 1p (1) 


Rycerze Gniewu

W dniu dzisiejszym ponownie spotkaliśmy się z Rycerzami Gniewu. Spotkanie miało nieco inny charakter niż rok temu. Panowie przybyli w strojach historycznych. Grupie przewodził Kasztelan zamku w Gniewie Jarosław Struczyński. Na wstępie zagrano scenkę aktorską z udziałem mieszkańców mówiącą o spotkaniu dwojga ludzi, oświadczynach i błogosławieństwie zakonnika. Trochę na poważnie, trochę zabawnie, ale ze szczęśliwym zakończeniem. Nasi Goście przywieźli ze sobą film, w którym sami grali pt. ,,Błogosławiona wina", niezwykle barwny dokument fabularyzowany o cudownym obrazie Matki Bożej Kodeńskiej, który powstał na kanwie historii rodu Sapiehów. Zdjęcia kręcono m. in. w Rzymie i na Podlasiu. Odtwórcą głównej roli w filmie jest Jarosław Struczyński – kasztelan zamku krzyżackiego w Gniewie i uczestnik XVII-w rekonstrukcji historycznych. Na spotkanie zaproszono mieszkańców DPS w Pelplinie oraz młodzież ze SOSW z Pelplina.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY GRUPIE HISTORYCZNEJ Z GNIEWA ZA TRZECIĄ JUŻ WIZYTĘ U NAS. DZIĘKUJEMY ZA PRZYBLIŻANIE HISTORII W SPOSÓB ZABAWNY PRZEZ CO BARDZIEJ PRZYSTĘPNY. DZIĘKUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW.


Pielgrzymka do Częstochowy

W dniu 4 października br. pielgrzymowaliśmy autokarem na Jasną Górę do naszej ukochanej Matki Bożej w  Częstochowie. Grupa liczyła 41 osób. Wśród mieszkańców, były osoby na wózkach i pewnymi ograniczeniami fizycznymi, dla których, wyjazdy kilkudniowe były by niemożliwe, a jednodniowy wyjazd jest na miarę ich możliwości funkcjonowania po za domem. Na Jasnej Górze spędziliśmy kilka godzin. Wspólnie uczestniczyliśmy we Mszy św. w kaplicy Cudownego Obrazu. Opiekunowie ze swoimi podopiecznymi, mogli spędzić czas tak, jak chcieli, na modlitwie, zwiedzaniu, czy zakupie pamiątek, czy wspólnej kawie i ciastku. Każde spotkanie z Matką Bożą pozostawia ślad w sercu. Niektórzy z naszych mieszkańców byli po raz pierwszy i z pewnością będzie to niezapomniane przeżycie na długo. Każdy wyjazd z grupą wymagającą szczególnej opieki i troski jest możliwy. Trzeba tylko chcieć, a radość podopiecznych wynagrodzi wszelkie trudności.  


Święta Patronów - Rodzinek SZÓSTEJ, TRZECIEJ i PIERWSZEJ

Patronem rodzinki I są Święci Aniołowie Stróże.  W Kościele katolickim to święto obchodzone jest 2 października i ma rangę wspomnienia obowiązkowego, tak też każdego roku, mieszkanki tej rodzinki, radośnie czczą swoich patronów, uczestnicząc we mszy w Kaplicy Domu i przyjmując gości w ciągu dnia. Każdy człowiek ma swojego Anioła Stróża, a podobno niektórzy nawet mają ich po kilka, więc jest to święto każdego z nas. Prośmy swoich Aniołów o opiekę i pomoc we wszystkich sprawach, a one z pewnością zaniosą te prośby do nieba.   

,,Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój.

Rano, w wieczór, w dzień i w nocy. Bądź mi zawsze ku pomocy.

Strzeż duszy i ciała mego. I doprowadź mnie do żywota wiecznego.

                                                                                                           Amen. "

Rodzinka III, której patronką jest św. Tereska od Dzieciątka Jezus, świętowała w niedzielę tj. 1 października. Uczestniczono we mszy, przyjmowano gości w rodzince. Mieszkańcom tej rodzinki życzymy, by za wstawiennictwem św. Tereski otrzymali, jak najwięcej łask we wszystkich dziedzinach życia.

                                              "Jezus przyjdzie nas odnaleźć jakkolwiek daleko będziemy
                                                                       i przemieni nas w ogniu miłości."

 

RODZINKA  VI -  im. sł. Bożej Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej założycielki Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego, obchodziła święto swojej patronki w dniu 27 września. Mieszkankom tej rodzinki i jej opiekunom życzymy wspólnego zrozumienia, przyjaźni, wsparcia, jak najwięcej rodzinnego ciepła i miłości.