II Festiwal Muzyki DISCO POLO

I I Festiwal Muzyki DISCO POLO w naszym Domu. Wystąpili DJ Horse, Arek Kopaczewski, M - Power, Soleo, Cover. Nagłaśniała imprezę firma Mega Ton w osobie Pana Mariusza Dworakowskiego z Tczewa. Wspólnie z nami bawili się mieszkańcy z Domów Pomocy Społecznej z Rudna, Rokocina, Pelplina, Gniewa, Szpęgawska i Wyrębów Wielkich oraz młodzież ze Szkolnego Koła Caritas z Bobowa, uczestnicy terapii zajęciowej Caritas z Pelplina i Rajkowy. Muzyka disco polo łączy wszystkich ludzi, porywa do tańca i zachęca do śpiewania. Tak też było na naszym spotkaniu. Wykonawcy rozdali w prezencie sporo płyt ze swoimi nagraniami.

Pięknie dziękujemy Wykonawcom za charytatywną i bezinteresowną działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Koncerty na żywo są niepowtarzalne i pozostawiają niezatarte wspomnienia.

DZIĘKUJEMY ! :)   


Wyróżnieni mieszkańcy

Wyróżnienia dla mieszkańców Domu mają być, zachętą do większej aktywności, uczestnictwa w zajęciach i angażowaniu się w życie Domu.
Mieszkaniec wyróżniony to osoba aktywna, która może być wzorem do naśladowania, choć jak sami o sobie mówią, że nie zawsze we wszystkim. My wiemy o co chodzi, ale niech to pozostanie tajemnicą :).Wyróżnienia wręcza s. Goretti Dyrektor Domu, na spotkaniach wspólnotowych, gdzie zgromadzona jest większość mieszkańców.

 

Wyróżniona mieszkanka 28.05.2019 - Krystyna Rawa, najstarsza mieszkanka Domu, uwielbia wyszywać krzyżykami. Jest to jej wielka pasja od wielu, wielu lat. 

 

Wyróżniona Mieszkanka - Elżbieta Petsch 24.07.2018 

Wyróżniona Mieszkanka - Ewa Gąsiorowska  10.04.2018

Wyróżniona Mieszkanka Grażyna Zielińska - 24.10.2018 


Pierwsza Komunia Święta

Julia i Piotr przyjęli po raz pierwszy Komunię Świętą do swojego serduszka. Uroczystość odbyła się dnia 26 maja 2018r w Kaplicy Domu pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Mszę sprawował ks. Stanisław Borzyszkowski. W uroczystości uczestniczyły rodziny, zaproszeni goście, mieszkańcy i pracownicy. 

\


Marsz dla Życia i Rodziny

20 maja uczestniczyliśmy w Starogardzkim Marszu dla Życia i Rodziny.
Jesteśmy za życiem. Kochamy życie, uparcie i skrycie w każdą pogodę.
Życie to największy dar i zadanie jakie dał nam Bóg.


Młodzież z Bobowa

Kolejna wizyta młodzieży ze Szkolnego Koła Caritas w Bobowie /17.05.2018/. Bawiono się wspólnie, śpiewano piosenki. Były zabawy z piłka i sprawnościowe. Można było pokazać swoje umiejętności. Były również słodkości. Na zakończenie spotkania wspólnie odśpiewaliśmy Litanię do NMP, czyli Nabożeństwo majowe. Dziękujemy za wizytę i miło spędzony czas.  

W czwartek /15.03.2018/ gościliśmy ponownie grupę młodzieży z Bobowa, tym razem ze Szkolnego Koła Caritas przy Zespole Szkół Publicznych w Bobowie. Spędzono czas na wspólnej zabawie, śpiewając zabawne piosenki z pokazywaniem. Wolontariusze przywieźli ze sobą słodki poczęstunek, który umilił spotkanie. Złożyli nam wielkanocne życzenia i zapowiedzieli się na kolejna wizytę w maju. Dziękujemy za miłe spotkanie Pani Eli Koszewskiej i bardzo przyjaznej, otwartej grupie, którą ze sobą przywiozła :).  

 


Polityka Ochrony Danych Osobowych.

Polityka prywatności

Publikujemy ten dokument w celu wyjaśnienia powodów, dla których gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w ramach prowadzonej przez nas działalności:

1.       Co to są dane osobowe ?

 

Są to wszystkie informacje, które pozwalają bez większego wysiłku odróżnić jedną osobę od pozostałych. Mogą one dotyczyć zarówno wprost tej osoby (takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, a czasem nawet  adres e-mail lub konto internetowe), jak też takie, które nie opisują jej bezpośrednio. Przykładowo dotyczą jej cech, stanu zdrowia, poglądów, miejsca zamieszkania, nałogów, rasy lub wyznania.

 

2.       O jakich danych osobowych mówimy w naszym przypadku ?

Są to dane które przekazują nam nasi Mieszkańcy, Opiekunowie prawni naszych mieszkańców,  Klienci, Użytkownicy, Kontrahenci oraz Pracownicy, w związku z korzystaniem z naszych usług, współpracą z nami lub  zatrudnieniem. Dane te są przez nas przetwarzane.  

3.       Co to znaczy przetwarzanie danych ?

Przetwarzanie to wszelkie czynności jakie możemy wykonać  danymi osobowymi – związane zarówno z ich aktywnym wykorzystaniem,  takim jak  gromadzenie,  pobieranie, utrwalanie, łączenie, modyfikowanie czy też udostępnianie, jak też pasywnym, takim jak przechowywanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

4.       Kto jest Administratorem Danych (to znaczy ma wpływ na  ich przetwarzanie oraz bezpieczeństwo)?Administratorem Waszych danych jest Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach,
Bielawki 47, 83-130 Bielawki, reprezentowany  przez Dyrektor – Siostrę Katarzynę Piotrowską.

5.       Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej.  Podstawą taką może być Twoja zgoda przetwarzanie danych lub inne zapisy prawne pozwalające na to, zawarte w ustawie  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanym jako „RODO”)

Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane w kilku różnych celach, przykładowo:

* jeżeli jesteś naszym Klientem  lub osobą zainteresowaną skorzystaniem ze świadczonych przez nas usług. Twoje dane przetwarzamy w związku z zawartą z Tobą umową lub w ramach przygotowań do zawarcia takiej umowy. Odbywa się to zawsze za Twoją wiedzą i wolą.  Wyrażając zamiar zawarcia umowy, wiesz jakie dane osobowe będą potrzebne do jej podpisania, a po jej podpisaniu masz wiedzę, jakie dane w tym celu przekazałeś  lub przekażesz w okresie późniejszym,

* realizujemy zadania związane z działalnością Domu Pomocy Społecznej, wynikające z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej oraz Ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o Pomocy Społecznej,

*  realizujemy zabezpieczenie spraw socjalnych oraz społecznych naszych Mieszkańców,

*  Jeżeli jesteś naszym Mieszkańcem, Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane w oparciu zgodę jakiej nam udzieliłeś oraz  zezwalający nam na to przepis prawa, może to mieć także związek z pismem lub wnioskiem  jaki do nas przesłałeś. Wykonujemy w takim przypadku –  jako organ publiczny – obowiązek prawny, nałożony na nas przez przepis w randze co najmniej rozporządzenia lub ustawy. Przepis ten jednoznacznie określa rodzaj i zakres danych jakie możemy gromadzić i przetwarzać.

*  Jeżeli jesteś opiekunem prawnym naszego mieszkańca, Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane w oparciu zgodę jakiej nam udzieliłeś oraz zezwalający nam na to przepis prawa, może to mieć także związek z pismem lub wnioskiem  jaki do nas przesłałeś. Wykonujemy w takim przypadku –  jako organ publiczny – obowiązek prawny, nałożony na nas przez przepis w randze co najmniej rozporządzenia lub ustawy. Przepis ten jednoznacznie określa rodzaj i zakres danych jakie możemy gromadzić i przetwarzać.

*  Możemy też przetwarzać Twoje dane w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób i obiektów lub bezpieczeństwa sieci i informacji. Jest to nasz prawnie uzasadniony interes. Jeśli w tym celu będzie stosowany monitoring wizyjny, zostaniesz o tym poinformowany w formie odpowiednich tabliczek informacyjnych lub piktogramów.

*  Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem pracy u nas, Twoje dane przetwarzane  są w postaci nadesłanej przez Ciebie aplikacji lub CV. Odbywa się to za Twoją wiedzą i pisemną zgodą, którą możesz w każdej chwili cofnąć. W takim przypadku Twoja kandydatura nie zostanie przez nas rozpatrzona oraz niezwłocznie usuniemy wszystkie podane przez Ciebie dane. Natomiast z chwilą zatrudnienia się u nas, dalsze zasady przetwarzania danych oraz obowiązkowy zakres ich przekazania i dalszego przez na przetwarzania określają przepisy prawa pracy.

 

6.       Komu przekazujemy Twoje dane ?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. Ośrodkom Pomocy Społecznej, Placówkom Służby Zdrowia, oraz systemu ubezpieczeń ( ZUS, KRUS, WBE), Powiatowemu centrum Pomocy Rodzinie, placówkom oświatowym. Mamy tez obowiązek udostępnić je na żądanie podmiotów uprawnionym do tego na podstawie innych przepisów prawa, np. prokuraturze, oraz instytucjom i organom sądowniczym. Udostępnienie nastąpi jednak tylko wtedy, gdy zwrócą się one do nas z wnioskiem w tej sprawie, wskazując prawo, które im  na takie żądanie zezwala.

Nie przewidujemy przekazywania Twoich danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, to jest poza obszar gospodarczy Unii Europejskiej. Na terenie Unii Europejskiej, dzięki RODO, którego tekst jest odstępny pod adresem:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC

 

masz zapewniony identyczny poziom ochrony Twoich danych w wszystkich krajach członkowskich. 

7.       Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przykładamy bardzo dużą uwagę do tego aby ograniczyć do niezbędnego minimum zakres gromadzonych przez nas danych, jak też czas ich przetwarzania. W tym celu wykonujemy systematyczne przeglądy posiadanych dokumentów papierowych i elektronicznych, usuwając zbędne, których czas przydatności minął. Pamiętaj,  że o czasie przetwarzania Twoich danych, zależnie od podstawy w oparciu o którą je uzyskaliśmy, mogą decydować odrębne – niezależne od nas przepisy prawne, które mogą nakładać na nas obowiązek przechowywania Twoich danych, niezależnie od Twojej woli lub chęci. Przykładem może być prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych, kontrole sądowe czy przepisy dotyczące rachunkowości.

Jeśli posiadane przez nas dane miałyby zostać wykorzystane w inny celu, niż w jakim zostały one pozyskane, zawsze zostaniesz prze nas o tym poinformowany i będziesz mógł się temu sprzeciwić.

 

8.       Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, zawsze masz prawo do :

Ø  żądania dostępu do danych,

Ø  ich sprostowania,

Ø  żądania usunięcia,

Ø  lub ograniczenia czynności przetwarzania,

Ø  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

Ø  przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii.

Wszystkie te prawa szczegółowo zostały omówione w art. 15 do 21 RODO, którego tekst jest dostępny pod adresem wskazanym powyżej.

Możesz także wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w takim przypadku niezwłocznie usuniemy Twoje dane osobowe, jeśli tylko nie wystąpi obowiązek prawny nakazujący nam ich dalsze przetwarzanie.  Jednak jeśli wystąpi prawnie uzasadniona konieczność np. zgodnie z przepisami związanymi z kontrolą sadową oraz Urzędu Wojewódzkiego, będziemy nadal je posiadać do swojej dokumentacji i przechowywać przez okres kolejnych 5 lat.

Jeśli uznasz, że w jakikolwiek sposób – czego oczywiście nie chcemy – naruszyliśmy Twoje prawa lub nie zapewniliśmy bezpieczeństwa Twoim danym osobowym, przysługuje ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  którym obecnie jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

 

9.       Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz informacja o profilowaniu.

W oparciu o Twoje dane nie są podejmowane przez nas żadne decyzje, które miałyby charakter zautomatyzowany, o znaczy odbywałyby się bez udziału człowieka. Nie podejmujemy także żadnych działań które miałyby na celu profilowanie Twojej osoby.

 

10.   Jak chronimy Twoje dane ?

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych stosujemy wymagane prawem środki organizacyjne i techniczne. W naszej siedzibie zainstalowaliśmy niezbędne zabezpieczenia fizyczne, aby uniemożliwić dostęp do danych osobom nieuprawnionym. Nasi pracownicy posiadają wymagane upoważnienia oraz mogą przetwarzać dane w sposób ograniczony, tzn. tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków służbowych.

 

11.   Dane  kontaktowe  do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych

W wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych reprezentuje nas Biuro Obsługi Firm PIO-MAR s.c. Piotr Bucior & Marek Mróz w Tczewie,  z którym zawarliśmy umowę w tej sprawie.

Osobą do kontaktów w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest przedstawiciel Biura Obsługi Firm PIO-MAR s.c. Kontakt z nim jest możliwy TUTAJ.

Wstawić PONIŻSZY  link w słowo TUTAJ –

https://www.biuropiomar.pl/kontakt

 

 

 

 


POLITYKA COOKIES

1. Czym są pliki cookies i do czego służą?

Cookies to pliki tekstowe, które zapisywane są w Twoim urządzeniu i używane przez serwer do rozpoznania tego urządzenia przy ponownym połączeniu, są one pobierane przy każdym Twoim „wejściu” i „wyjściu” z naszej strony. Cookies nie służą do ustalania Twojej tożsamości, a jedynie Twojego urządzenia – m.in. po to, by po rozpoznaniu używanej przez Ciebie przeglądarki, wyświetlany obraz był jak najlepiej dostosowany do możliwości technicznych sprzętu np. jego rozdzielczości lub wersji.
Cookies są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie Twoich zainteresowań i dostosowanie do nich stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Pliki te są używane praktycznie przez wszystkie działające w Internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, blogi, sklepy internetowe, strony urzędów itp. Korzysta z nich także nasza strona.

2. Co robią pliki cookies?

Generalnie działają one na następujących zasadach:
     • identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę,
     • dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach,
     • nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twoich komputerów, czy smartfonów – nie wpływają na sposób ich działania,
     • nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach,
     • domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył,
     • na podstawie Twoich zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji.

3. Jakie są rodzaje plików cookies?

Występują następujące typy cookies:
• „Ciasteczka sesyjne” – (ang. session cookies) są tymczasowymi plikami, przechowywanymi w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia jej sesji. Te pliki są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub ich funkcjonalności działały poprawnie. Po zamknięciu przeglądarki powinny być automatycznie usuwane z urządzenia, na którym przeglądałeś stronę,
• „Ciasteczka stałe” – (ang. persistent cookies) ułatwiają korzystanie z często odwiedzanych stron. Pliki te przechowywane są w odpowiednim folderze przez dłuższy czas, który możesz regulować w ustawieniach używanej przeglądarki. Za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę, dane z tych ciasteczek są przekazywane na serwer. Ten typ plików cookie, z angielska jest czasem nazywany „śledzącymi” (tracking cookies),
• „Ciasteczka zewnętrzne” – (ang. third parties cookies) – są plikami pochodzącymi zazwyczaj z serwerów reklamowych, serwerów wyszukujących itd., współpracujących z właścicielem danej strony. Dzięki nim wyświetlane reklamy są dostosowane do Twoich zainteresowań i zwyczajów, co w zamian niejednokrotnie pozwala na bezpłatne korzystanie z części zawartości serwisu. Z ich pomocą są również zliczane „kliknięcia” na reklamy, preferencje użytkownika itp.,

4. Czy musisz wyrazić zgodę na używanie przez nas cookies?

Pamiętaj, że masz możliwość samodzielnego zarządzania „cookies”. Umożliwiają to np. przeglądarki internetowe, z których korzystasz (zazwyczaj domyślnie mechanizm jest włączony). W najpopularniejszych przeglądarkach masz możliwość:
    • zaakceptowania obsługi „cookies”, co pozwoli Ci na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe,
    • zarządzania cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn,
    • określenia ustawień dla różnych typów „cookie”, na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych  itp.,
    • blokowania lub usuwania cookies.
Informacje na temat możliwości włączenia i wyłączenia ciasteczek w najbardziej popularnych przeglądarkach znajdziesz w opcjach ich ustawień.

Pozostawienie prze Ciebie ustawień przeglądarki bez zmian oznacza zgodę na stosowanie przez nas ciasteczek. Ich blokowanie lub wyłączenie obsługi niektórych ich rodzajów może uniemożliwić Ci natomiast skorzystanie z pełnej funkcjonalności strony lub zakłócić jej poprawne funkcjonowanie.

5. Do czego wykorzystujemy cookies?
W ramach strony stosowane są zarówno ciasteczka sesyjne, jak ciasteczka stałe. Wykorzystujemy je w następujących celach:
    • tworzenia statystyk, co umożliwia ulepszanie zawartości stron ich struktury i zawartości,
    • utrzymanie sesji Użytkownika strony.
W celu poprawnego wyświetlania strony zbierane są następujące informacje: nazwa i wersja przeglądarki internetowej, ustawienia języka, data i godzina wysłania żądania do serwera, IP z którego zostało wysłane żądanie, żądany URL. Dane te zbierane są w celu umożliwienia prawidłowej obsługi strony.
W celu tworzenia statystyk wykorzystywane jest narzędzie analityki internetowej – Google Analytics, które gromadzi dane oraz korzysta z własnych plików cookies zgodne z Polityką Prywatności firmy Google dostępną pod tym adresem.
Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje podmiotom trzecim, jeżeli będzie zobowiązane to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy podmioty te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Dane zbierane przez naszą stronę nie są ujawniane ani udostępniane podmiotom trzecim za wyjątkiem właściwych organów ścigania uprawnionych do prowadzenia postępowania karnego w związku z jego wszczęciem na nasz wniosek.


Kąpiel w dźwiękach mis i gongów

Spotkanie miało charakter grupowej kąpieli w dźwiękach. Dźwięk, rozluźnia nasze mięśnie, relaksuje i uspokaja. Każdy odczuwał po swojemu, a doświadczenie przepływania dźwięków przez nasze ciało również było indywidualne i ciekawe. Spotkanie prowadziła Lucyna Bierut - Mazurek. 


UWAGA !!! nastąpiła zmiana dotycząca przetargu nieograniczonego z dnia 08.05.2018r.!!!

Nastąpiła zmiana w załączonej dokumentacji projektowej  dotyczącej
przetargu nieograniczonego ogłoszonego  w dniu 08.05.2018r. na roboty budowlane
pn. : „Przebudowa budynku zamieszkania zbiorowego ze zmianą sposobu użytkowania
na budynek usług terapeutyczno-rehabilitacyjno-edukacyjnych
dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach.”

 

W związku błędnym (niekompletnym) zamieszczeniem dokumentacji projektowej
Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach w dniu 10.05.2018r.
zamieszcza na nową poprawną dokumentację.

 

Za zaistniałą pomyłkę przepraszamy. 

Z poważaniem

Dyrektor Domu

                                                                                    Katarzyna Piotrkowska

Dokumentacja do pobrania

https://drive.google.com/file/d/1yS-avMnlqV_OEW30XdLNL2rcUMB2PFf0/view?usp=sharing

 


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na podstawie kodeksu cywilnego

Załącznik nr 1

do REGULAMINU PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO

prowadzonego w trybie art. 701 - 70 5 kodeksu cywilnego na roboty budowlane pn.:

„Przebudowa budynku zamieszkania zbiorowego ze zmianą sposobu użytkowania
na budynek usług terapeutyczno-rehabilitacyjno-edukacyjnych
dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej
w Bielawkach”.

Ogłoszenie o przetargu pisemnym otwartym z dnia 08.05.2018r.

prowadzonym w trybie art 701 - 70 5 kodeksu cywilnego na roboty budowlane pn.:

 „Przebudowa budynku zamieszkania zbiorowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usług terapeutyczno-rehabilitacyjno-edukacyjnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach.”

 Nazwa i adres Zamawiającego

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego,
Bielawki 47

83-130 Pelplin

Telefon/Fax:(058)5361659
Adres e-mail: bielawki@op.pl
NIP: 593-21-33-096

REGON: 040000049

Adres pod którym można uzyskać dokumentację przetargową

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego, Bielawki 47, 83 - 130 Pelplin

Pokój Administracja w dni robocze do poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.

Adres strony internetowej, na której dostępna jest dokumentacja przetargowa:
www.dpsbielawki.com

Przedmiot przetargu

1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie budynku zamieszkania zbiorowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usług terapeutyczno-rehabilitacyjno-edukacyjnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach.

 Warunki przetargu.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 2. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności wzakresie objętym zamówieniem,
  jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
 5. Zamawiający dokona szczegółowej analizy ofert pod względem złożonych oświadczeń i dokumentów, ich zgodności z treścią niniejszego Regulaminu, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” ( z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki Wykonawca spełnia), po czym dokona oceny zakwalifikowanych jako prawidłowe oferty i wybiera najkorzystniejszą z nich lub ustala, że żadna oferta nie nadaje się do przyjęcia.
 6. Potwierdzenie spełnienia wszystkich warunków przez Wykonawcę nastąpi przez złożenie stosownych oświadczeń i dokumentów wymienionych szczegółowo w Regulaminie przetargu.
 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 9. Termin związania ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7.Wykonawca wnosi wadium w wysokości: 3% od ceny brutto złożonej oferty.

 1. Kryterium oceny ofert:

- cena zamówienia brutto - 60 %,

- skrócenie realizacji terminu – 40 %

 1. Termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji:
 2. a) termin wykonania zamówienia: od 06.06.2018r. do 30.11.2018r.
 3. b) Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę co najmniej 60 – miesięcznego okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane.
 4. Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych: Dokumenty nieodpłatne podlegające tylko wypożyczeniu przez Zamawiającego. Dokumenty w stanie nienaruszonym podlegają zwrotowi przez
  Wykonawcę nie później niż w terminie składania ofert.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu lub unieważnienia
  przetargu bez podania przyczyny w każdym czasie.
 6. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania.
 7. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze
  Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 8. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian lub odwołania warunków zawartych w niniejszym Regulaminie. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający zamieści informacje o ich dokonaniu na stronie internetowej, na której dostępny jest Regulamin przetargu. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili opublikowania informacji o jej dokonaniu.

Termin i miejsce składania ofert

 1. Termin składania ofert: 30.05.2018r. roku do godziny 10:00.
 2. Termin otwarcia ofert: 30.05.2018 roku o godzinie 10:10.
 3. Miejsce składania ofert

Dom Pomocy Społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego

                                                                                                        Bielawki 47

83 - 130 Pelplin
Pokój Administracja
 

 1. Miejsce otwarcia ofert

Dom Pomocy Społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego

Bielawki 47

83 - 130 Pelplin

Budynek Główny – weranda.

 

                                                                                Z poważaniem
                                                                                 Dyrektor Domu
                                                                                 Katarzyna Piotrkowska

 

REGULAMIN PRZETARGU z dnia 08.05.2018
Załącznik Załącznik nr 2- oferta formularz.
Załącznik nr 3-oswiadczenie o spełnianiu warunków.
Załącznik nr 4-oświadczenie o wykluczeniu.
Załącznik nr 5-wykaz robót.
Załącznik nr 6-wykaz personelu kierowniczego
.
Załącznik nr 7-oświadczenie o przynależności.
Załącznik nr 8-umowa.
Załącznik nr 9-wykaz wyrobów równoważnych.
Załącznik nr 10-wykaz podwykonawców.
Załącznik nr 11- oddaniu zasobów do dyspozycji.
Załącznik nr
 12- Gwarancja.

PROJEKT  WYKONAWCZY

A01   A02   A03   A04   A05   A06   A07   A08   A09   I00   I01   I02   I03   I04   I05   I06   I07   I08    T01  T02   T03   W01  W02     W03   W04   W05  WŁ1A   WŁ1B    WŁ1C   WŁ1D   WŁ2A   WŁ2B    WŁ2C   WŁ2D   WŁ3A   WŁ3B   WŁ3C   WŁ3D   WŁ4A   WŁ4B   WŁ4C   WŁ4D   WŁ5A   WŁ5B   WŁ5C   WŁD  WZ1   WZ2   WZ3   WZ4   WZ5   WZ6

PRZEDMIAR  

Przedmiar_Robót

SPECYFIKACJA

STWIOR-ARCHITEKTURA

PROJEKT  INSTALACJA  ELEKTRYCZNA
PROJEKT  WYKONAWCZY

DPS_Bielawki_opis_

EL_ITDPS_Bielawki_opis_

SSPDPS_Bielawki_rysunki_

EL_ITDPS_Bielawki_rysunki_SSP

PRZEDMIAR 

Przedmiar_Robót

SPECYFIKACJA

STWIOR-ARCHITEKTURA

PROJEKT  INSTALACJA  SANITARNA

PROJEKT  WYKONAWCZY

0 OPIS -PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

S01 - rzut parter - INWENTARYZACJA

S02 - rzut I piętro - INWENTARYZACJA

S03 - rzut II piętro - INWENTARYZACJA

S04 - rzut parter - kan san

S05 - rzut I piętro - kan san

S06 - rzut II piętro - kan san

S07 - rozwiniecie - kan san

S08 - rzut parter - woda

S09 - rzut I piętro - woda

S10 - rzut II piętro - woda

S11 - aksonometria - woda

S12 - rzut parter - co

S13 - rzut I piętro - co

S14 - rzut II piętro - co

S15 - rozwiniecie - co

PRZEDMIAR  ROBÓT

Bielawki - przedmiar robót demontaż

Bielawki - przedmiar robót montaż

SPECYFIKACJA

specyfikacja bielawk

istrona tytulowa ST

PROJEKT  KONSTRUKCJA

PROJEKT  WYKONAWCZY

BIELAWKI BK-01

BIELAWKI BK-02

BIELAWKI BK-03

BIELAWKI BK-04

BIELAWKI BK-05

BIELAWKI BK-06

BIELAWKI_PW2 BK-07

BIELAWKI_PW2 BK-08

DPS_Bielawki_EKSPERTYZA

OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIAR

DPS_Bielawki_PRZEDMIAR

SPECYFIKACJA

DPS_Bielawki_STWiOR