Turniej Piłkarski w Tczewie

5 października br. uczestniczyliśmy w Powiatowym Turnieju Osób Niepełnosprawnych w Halowej Piłce Nożnej w Tczewie. Zespół koedukacyjny dziewczęta i chłopcy. 


WYCIECZKA -Szwecja - Dania

Wycieczka promem z liniami STENA LINE /6-9.09.2018/ : Szwecja -Karlskrone przejazd mostem nad Sundem do Kopenhagi /Dania/, zwiedzanie miasta pływając łódką  ,,netto'' kanałami wodnymi, powrót do Szwecji tą sama trasą. Nocleg w Malmo. W kolejnym dniu zwiedzono, Uniwersytet w Lund i słynną Katedrę zbudowaną z piaskowca. Dalej Ystad, gdzie zjedzono obiad i spacer po mieście. Kolejny punkt podróży to Zakład tłoczenia na zimno soków owocowych w Kiviks i jeszcze jedno może dla nas mało atrakcyjne miejsce, czyli Ahus, gdzie produkuje się znaną na całym świecie wódkę Absolut. I jeszcze droga powrotna do domu z Karlskrone, czyli noc na promie. Podróż promem w obie strony budziła wiele obaw, ale okazały bezpodstawne. Wszyscy czuli się znakomicie, radzili sobie świetnie w zakresie samoobsługi. Było nocne zwiedzanie promu, tańce na dyskotece i nocleg w kajutach na tzw. półkach. Wyjazd w opinii naszych mieszkańców ciekawy i w pełni udany.


Witamy wakacje...

Wakacje trwają od poniedziałku, ale oficjalnie otwarliśmy je dzisiaj. Rozpoczęliśmy muzycznie, odwiedziła nas formacja "LECIMY", kolejnym gościem była ADRIANA BRĄGOSZEWSKA - VICE MISTRZYNI EUROPY MISS WPF  i jej trener TOMASZ LEWANDOWSKI / Adriana jest byłym pracownikiem naszego Domu/. 

Dalej bawiliśmy się w swoim gronie. Był pokaz baniek i rzucanie kolorami. Kolejne popołudnie fajnie spędzone.

Naszym gościom dziękujemy za wizytę i ciekawe wskazówki dotyczące zdrowego trybu życia. 


Koncert w Damaszce

W piątek /22.06/zaproszono nas do DPS w Damaszce na koncert zespołu SECOND HANDS z Dani. Muzycy grali i śpiewali na żywo światowe przeboje muzyczne. W przerwie koncertu był czas na kawę i coś słodkiego. spędziliśmy miło popołudnie. Dziękujemy za zaproszenie.  


Przegląd Twórczości Artystycznej i ''Pasibrzuch"

XIII PRZEGLĄD PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - ''RAZEM  WESELEJ'' organizowany co roku w DPS w Pelplinie. W tym roku tematem przewodnim były lata 60 i 70 - te. Nasze mieszkanki zaśpiewały piosenki z repertuaru zespołu FILIPINKI. A tak prezentowały się na scenie. 

"PASIBRZUCH"-  pod taka nazwą zorganizowany konkurs kulinarny w DPS  w Rokocinie. Tematem była kanapka wegetariańska . Nasi mieszkańców również przystąpili do rywalizacji. W kategorii jedzonka walka jest trudna, ponieważ możliwości jest dużo, a nigdy nie wiadomo co komu zasmakuje, ale prezentowali się smacznie i apetycznie.


Polityka Ochrony Danych Osobowych.

Polityka prywatności

Publikujemy ten dokument w celu wyjaśnienia powodów, dla których gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w ramach prowadzonej przez nas działalności:

1.       Co to są dane osobowe ?

 

Są to wszystkie informacje, które pozwalają bez większego wysiłku odróżnić jedną osobę od pozostałych. Mogą one dotyczyć zarówno wprost tej osoby (takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, a czasem nawet  adres e-mail lub konto internetowe), jak też takie, które nie opisują jej bezpośrednio. Przykładowo dotyczą jej cech, stanu zdrowia, poglądów, miejsca zamieszkania, nałogów, rasy lub wyznania.

 

2.       O jakich danych osobowych mówimy w naszym przypadku ?

Są to dane które przekazują nam nasi Mieszkańcy, Opiekunowie prawni naszych mieszkańców,  Klienci, Użytkownicy, Kontrahenci oraz Pracownicy, w związku z korzystaniem z naszych usług, współpracą z nami lub  zatrudnieniem. Dane te są przez nas przetwarzane.  

3.       Co to znaczy przetwarzanie danych ?

Przetwarzanie to wszelkie czynności jakie możemy wykonać  danymi osobowymi – związane zarówno z ich aktywnym wykorzystaniem,  takim jak  gromadzenie,  pobieranie, utrwalanie, łączenie, modyfikowanie czy też udostępnianie, jak też pasywnym, takim jak przechowywanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

4.       Kto jest Administratorem Danych (to znaczy ma wpływ na  ich przetwarzanie oraz bezpieczeństwo)?Administratorem Waszych danych jest Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach,
Bielawki 47, 83-130 Bielawki, reprezentowany  przez Dyrektor – Siostrę Katarzynę Piotrowską.

5.       Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej.  Podstawą taką może być Twoja zgoda przetwarzanie danych lub inne zapisy prawne pozwalające na to, zawarte w ustawie  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanym jako „RODO”)

Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane w kilku różnych celach, przykładowo:

* jeżeli jesteś naszym Klientem  lub osobą zainteresowaną skorzystaniem ze świadczonych przez nas usług. Twoje dane przetwarzamy w związku z zawartą z Tobą umową lub w ramach przygotowań do zawarcia takiej umowy. Odbywa się to zawsze za Twoją wiedzą i wolą.  Wyrażając zamiar zawarcia umowy, wiesz jakie dane osobowe będą potrzebne do jej podpisania, a po jej podpisaniu masz wiedzę, jakie dane w tym celu przekazałeś  lub przekażesz w okresie późniejszym,

* realizujemy zadania związane z działalnością Domu Pomocy Społecznej, wynikające z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej oraz Ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o Pomocy Społecznej,

*  realizujemy zabezpieczenie spraw socjalnych oraz społecznych naszych Mieszkańców,

*  Jeżeli jesteś naszym Mieszkańcem, Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane w oparciu zgodę jakiej nam udzieliłeś oraz  zezwalający nam na to przepis prawa, może to mieć także związek z pismem lub wnioskiem  jaki do nas przesłałeś. Wykonujemy w takim przypadku –  jako organ publiczny – obowiązek prawny, nałożony na nas przez przepis w randze co najmniej rozporządzenia lub ustawy. Przepis ten jednoznacznie określa rodzaj i zakres danych jakie możemy gromadzić i przetwarzać.

*  Jeżeli jesteś opiekunem prawnym naszego mieszkańca, Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane w oparciu zgodę jakiej nam udzieliłeś oraz zezwalający nam na to przepis prawa, może to mieć także związek z pismem lub wnioskiem  jaki do nas przesłałeś. Wykonujemy w takim przypadku –  jako organ publiczny – obowiązek prawny, nałożony na nas przez przepis w randze co najmniej rozporządzenia lub ustawy. Przepis ten jednoznacznie określa rodzaj i zakres danych jakie możemy gromadzić i przetwarzać.

*  Możemy też przetwarzać Twoje dane w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób i obiektów lub bezpieczeństwa sieci i informacji. Jest to nasz prawnie uzasadniony interes. Jeśli w tym celu będzie stosowany monitoring wizyjny, zostaniesz o tym poinformowany w formie odpowiednich tabliczek informacyjnych lub piktogramów.

*  Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem pracy u nas, Twoje dane przetwarzane  są w postaci nadesłanej przez Ciebie aplikacji lub CV. Odbywa się to za Twoją wiedzą i pisemną zgodą, którą możesz w każdej chwili cofnąć. W takim przypadku Twoja kandydatura nie zostanie przez nas rozpatrzona oraz niezwłocznie usuniemy wszystkie podane przez Ciebie dane. Natomiast z chwilą zatrudnienia się u nas, dalsze zasady przetwarzania danych oraz obowiązkowy zakres ich przekazania i dalszego przez na przetwarzania określają przepisy prawa pracy.

 

6.       Komu przekazujemy Twoje dane ?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. Ośrodkom Pomocy Społecznej, Placówkom Służby Zdrowia, oraz systemu ubezpieczeń ( ZUS, KRUS, WBE), Powiatowemu centrum Pomocy Rodzinie, placówkom oświatowym. Mamy tez obowiązek udostępnić je na żądanie podmiotów uprawnionym do tego na podstawie innych przepisów prawa, np. prokuraturze, oraz instytucjom i organom sądowniczym. Udostępnienie nastąpi jednak tylko wtedy, gdy zwrócą się one do nas z wnioskiem w tej sprawie, wskazując prawo, które im  na takie żądanie zezwala.

Nie przewidujemy przekazywania Twoich danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, to jest poza obszar gospodarczy Unii Europejskiej. Na terenie Unii Europejskiej, dzięki RODO, którego tekst jest odstępny pod adresem:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC

 

masz zapewniony identyczny poziom ochrony Twoich danych w wszystkich krajach członkowskich. 

7.       Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przykładamy bardzo dużą uwagę do tego aby ograniczyć do niezbędnego minimum zakres gromadzonych przez nas danych, jak też czas ich przetwarzania. W tym celu wykonujemy systematyczne przeglądy posiadanych dokumentów papierowych i elektronicznych, usuwając zbędne, których czas przydatności minął. Pamiętaj,  że o czasie przetwarzania Twoich danych, zależnie od podstawy w oparciu o którą je uzyskaliśmy, mogą decydować odrębne – niezależne od nas przepisy prawne, które mogą nakładać na nas obowiązek przechowywania Twoich danych, niezależnie od Twojej woli lub chęci. Przykładem może być prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych, kontrole sądowe czy przepisy dotyczące rachunkowości.

Jeśli posiadane przez nas dane miałyby zostać wykorzystane w inny celu, niż w jakim zostały one pozyskane, zawsze zostaniesz prze nas o tym poinformowany i będziesz mógł się temu sprzeciwić.

 

8.       Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, zawsze masz prawo do :

Ø  żądania dostępu do danych,

Ø  ich sprostowania,

Ø  żądania usunięcia,

Ø  lub ograniczenia czynności przetwarzania,

Ø  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

Ø  przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii.

Wszystkie te prawa szczegółowo zostały omówione w art. 15 do 21 RODO, którego tekst jest dostępny pod adresem wskazanym powyżej.

Możesz także wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w takim przypadku niezwłocznie usuniemy Twoje dane osobowe, jeśli tylko nie wystąpi obowiązek prawny nakazujący nam ich dalsze przetwarzanie.  Jednak jeśli wystąpi prawnie uzasadniona konieczność np. zgodnie z przepisami związanymi z kontrolą sadową oraz Urzędu Wojewódzkiego, będziemy nadal je posiadać do swojej dokumentacji i przechowywać przez okres kolejnych 5 lat.

Jeśli uznasz, że w jakikolwiek sposób – czego oczywiście nie chcemy – naruszyliśmy Twoje prawa lub nie zapewniliśmy bezpieczeństwa Twoim danym osobowym, przysługuje ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  którym obecnie jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

 

9.       Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz informacja o profilowaniu.

W oparciu o Twoje dane nie są podejmowane przez nas żadne decyzje, które miałyby charakter zautomatyzowany, o znaczy odbywałyby się bez udziału człowieka. Nie podejmujemy także żadnych działań które miałyby na celu profilowanie Twojej osoby.

 

10.   Jak chronimy Twoje dane ?

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych stosujemy wymagane prawem środki organizacyjne i techniczne. W naszej siedzibie zainstalowaliśmy niezbędne zabezpieczenia fizyczne, aby uniemożliwić dostęp do danych osobom nieuprawnionym. Nasi pracownicy posiadają wymagane upoważnienia oraz mogą przetwarzać dane w sposób ograniczony, tzn. tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków służbowych.

 

11.   Dane  kontaktowe  do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych

W wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych reprezentuje nas Biuro Obsługi Firm PIO-MAR s.c. Piotr Bucior & Marek Mróz w Tczewie,  z którym zawarliśmy umowę w tej sprawie.

Osobą do kontaktów w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest przedstawiciel Biura Obsługi Firm PIO-MAR s.c. Kontakt z nim jest możliwy TUTAJ.

Wstawić PONIŻSZY  link w słowo TUTAJ –

https://www.biuropiomar.pl/kontakt

 

 

 

 


Wiosna na zamku w Gniewie

Ciepłe kwietniowe popołudnie grupa mieszkańców spędziła w Gniewie, zwiedzając okolice zamku i spacerując nad Wisłą. 


JASEŁKA - spotkanie przy Żłóbku

Dzień 4 stycznia br. przeszedł do historii, jako dzień w radosnym jednoczeniu się przy Żłobku Maleńkiego Jezusa. Tegoroczne Jasełka przygotowane przez Integracyjną Grupę Teatralną, zgromadziły sporą widownię. Na porannym pokazie o godz.10.00 gościliśmy około 120 osób. Dzieci i młodzież ze szkół z Pelplina i Gdańska, uczestników terapii z koła Caritas z Pelplina i Rajkowy oraz młodzież z Technikum ekonomicznego ze Starogardu. Jasełka o godz.14.00 obejrzeli goście z DPS Rudno, Rokocin, Gniew, nasi mieszkańcy i ich rodzice oraz mieszkańcy Bielawek. W przerwie między pokazami młodzi artyści otrzymali podziękowanie w formie paczek ze słodyczami  z rąk S. Goretti, za prawie dwumiesięczną systematyczną pracę w przygotowaniu Jasełek. Dzieci i młodzież z Bielawek i nasi mieszkańcy, lubią się, zaprzyjaźniają, dobrze ze sobą współpracują, co przynosi widoczne efekty na scenie.

Na popołudniowy pokaz Jasełek przyjechali niespodziewani goście z Tczewa, Panowie Stefan Kukowski i Mariusz Dworakowski. Dziękujemy za obecność i miłe spotkanie.   

Wszystkim Gościom dziękujemy za tak liczne przybycie, które jest pięknym podziękowaniem i uznaniem dla naszych młodych  aktorów.   


Dar serca młodzieży z Ekonomika w Starogardzie

W dniu dzisiejszym gościliśmy grupę młodzieży z klasy pierwszej Technikum Ekonomicznego w Starogardzie z Panią Stanisławą Głąb-Brandt. Uczniowie tej szkoły zorganizowali zbiórkę pieniężną, a za zebrane pieniążki kupili 4 tablety, które postanowili ofiarować naszym mieszkańcom. Dzięki tabletom możemy poszerzyć ofertę zajęć w naszej pracowni informatycznej dla osób, które nie radzą sobie na komputerach stacjonarnych. Spotkanie odbyło się w naszej klimatycznej kawiarence. Śpiewaliśmy kolędy, dzieliliśmy radość z bycia razem i otrzymanych prezentów. Bardzo dziękujemy naszym Darczyńcom za piękny gest, umiejętność dzielenia się z innymi i składamy serdeczne "BÓG ZAPŁAĆ". 


80 rocznica śmierci sł. Bożej Wincenty Jaroszewskiej

link do programu  -  https://youtu.be/kVw96-5Pr9M  

W dniu 14 listopada został pokazany program słowno -muzyczny z okazji przypadającej w tym roku 80 rocznicy śmierci sługi Bożej Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej założycielki Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego.  W scenkach wybranych z życia Jadwigi Jaroszewskiej później s.Wincenty wystąpili mieszkańcy Domu, oprawę muzyczną i słowną zapewnił zespół terapeutyczny. Piękna muzyka i wzruszające epizody z życia Jadwigi Jaroszewskiej w poszukiwaniu i wytrwałym dążeniu do celu, zagrane z dużym wyczuciem i empatią przez mieszkańców, poruszyły zapewne niejedno serce. Program obejrzano z zaproszonymi gośćmi. 

www.radioglos.pl/fotogaleria/event/2017-11-14Bielawki

W 2015 roku dekret o heroiczności cnót Matki Wincenty wydał papież Franciszek. Trwa modlitwa o cud za jej przyczyną, aby można było s. Wincentę ogłosić błogosławioną.