POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI - DPS BIELAWKI - oryginal dokumentu do pobrania
1.Polityka_prywatności_na_strone_vBielawki02

Publikujemy ten dokument w celu wyjaśnienia powodów, dla których gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w ramach prowadzonej przez nas działalności:

1.Co to są dane osobowe ?

Są to wszystkie informacje, które pozwalają bez większego wysiłku odróżnić jedną osobę od pozostałych. Mogą one dotyczyć zarówno wprost tej osoby (takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, a czasem nawet adresem e-mail lub konto internetowe), jak też takie, które nie opisują jej bezpośrednio. Przykładowo dotyczą jej cech, stanu zdrowia, poglądów, miejsca zamieszkania, nałogów, rasy lub wyznania.

2.O jakich danych osobowych mówimy w naszym przypadku?

Są to dane które przekazują nam nasi Mieszkańcy, Opiekunowie prawni naszych mieszkańców, Klienci, Użytkownicy, Kontrahenci oraz Pracownicy, w związku z korzystaniem z naszych usług, współpracą z nami lub zatrudnieniem. Dane te są przez nas przetwarzane.

3.Co to znaczy przetwarzanie danych ?

Przetwarzanie to wszelkie czynności jakie możemy wykonać danymi osobowymi –związane zarówno z ich aktywnym wykorzystaniem, takim jak gromadzenie, utrwalanie, łączenie, modyfikowanie czy też udostępnianie, jak też pasywnym, takim jak przechowywanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
4.Kto jest Administratorem Danych (to znaczy ma wpływ na ich przetwarzanie oraz bezpieczeństwo)?
Administratorem Waszych danych jest Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach, Bielawki 47, 83 - 130 Bielawki, reprezentowany przez Dyrektor – Siostrę Katarzynę Piotrowską. Administrator danych powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy poprzez adres bielawkisocjalni@op.pl Kontakt w sprawach związanych z Ochroną Danych Osobowych jest również możliwy pocztą tradycyjną na adres: Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach, Bielawki 47, 83 -130 Bielawki .

5.Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej zobowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą taką może być Twoja zgoda przetwarzanie danych lub inne zapisy prawne pozwalające na to, zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanym jako „RODO”)Twoje danemogą być przez nas przetwarzane w kilku różnych celach, przykładowo:

✓ jeżeli jesteś naszym Mieszkańcem lub osobą zainteresowaną skorzystaniem ze świadczonych przez nas usług. Twoje dane przetwarzamy w związku z zawartą z Tobą umową lub w ramach przygotowań do zawarcia takiej umowy Art. 6 pkt. 1 lit b RODO. Odbywa się to zawsze za Twoją wiedzą i wolą. Wyrażając zamiar zawarcia umowy, wiesz jakie dane osobowe będą potrzebne do jej podpisania, a po jej podpisaniu masz wiedzę, jakie dane w tym celu przekazałeś lub przekażesz w okresie późniejszym,

✓Jeżeli jesteś opiekunem prawnym naszego mieszkańca, Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane w oparciu zgodę jakiej nam udzieliłeś Art. 6 pkt. 1 lit a RODO lub zezwalający nam na to przepis prawa Art. 6 pkt. 1lit c RODO, może to mieć także związek z pismem lub wnioskiem jaki do nas przesłałeś. Wykonujemy w takim przypadku –jako organ publiczny –obowiązek prawny, nałożony na nas przez przepis w randze co najmniej rozporządzenia lub ustawy. Przepis ten jednoznacznie określa rodzaj i zakres danych jakie możemy gromadzić i przetwarzać.

✓ Jeżeli jesteś naszym Petentem lub Współpracownikiem, Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane w oparciu o zezwalający nam na to przepis prawa, może to mieć także związek z pismem lub wnioskiem jaki do nas przesłałeś i przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikających min. Z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej oraz Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o Pomocy Społecznej -Art. 6 pkt. 1 lit c RODO. Wykonujemy w takim przypadku –jako organ publiczny –obowiązek prawny, nałożony na nas przez przepis w randze co najmniej rozporządzenia lub ustawy. Przepis ten jednoznacznie określa rodzaj i zakres danych jakie możemy gromadzić i przetwarzać w związku z pozostający w zgodzie z literą prawa i właściwie pojmowanym interesem publicznym.

Możemy też przetwarzać Twoje dane w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób i obiektów lub bezpieczeństwa sieci i informacji. Jest to nasz prawnie uzasadniony interes –art. 6 pkt1 lit f RODO. Jeśli w tym celu będzie stosowany monitoring wizyjny, zostaniesz o tym poinformowany w formie odpowiednich tabliczek informacyjnych lub piktogramów.

✓ Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem pracy u nas, Twoje dane zawarte w aplikacji lub CV przetwarzane są w formie papierowej lub elektronicznej. Podstawą prawną jest tutaj wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r., i odbywa się zgodnie art. art.6 ust. 1 lit. c RODO oraz w celu podjęcia działań na Pana(i)żądanie przed zawarciem umowy o pracę –zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Twoje dane osobowe, inne niż wymienione w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. mogą być przetwarzane zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie udzielonej zgody, którą możesz w każdej chwili cofnąć. W takim przypadku Twoja kandydatura nie zostanie przez nas rozpatrzona oraz niezwłocznie usuniemy wszystkie podane przez Ciebie dane. Natomiast z chwilą zatrudnienia się u nas, dalsze zasady przetwarzania danych oraz obowiązkowy zakres ich przekazania i dalszego przez nas przetwarzania określają przepisy prawa pracy.

6.Komu przekazujemy Twoje dane ?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. Ośrodkom Pomocy Społecznej, Placówkom Służby Zdrowia, oraz systemu ubezpieczeń
( ZUS, KRUS, WBE), Powiatowemu centrum Pomocy Rodzinie, placówkom oświatowym. Mamy tez obowiązek udostępnić je na żądanie podmiotów uprawnionym do tego na podstawie innych przepisów prawa, np. prokuraturze, oraz instytucjom i organom sądowniczym. Udostępnienie nastąpi jednak tylko wtedy, gdy zwrócą się one do nas z wnioskiem w tej sprawie, wskazując prawo, które im na takie żądanie zezwala. Nie przewidujemy przekazywania Twoich danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, to jest poza obszar gospodarczy Unii Europejskiej. Na terenie Unii Europejskiej, dzięki RODO, którego tekst jest dostępny pod adresem: http://eurlex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC masz zapewniony identyczny poziom ochrony Twoich danych w wszystkich krajach członkowskich.

7.Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przykładamy bardzo dużą uwagę do tego aby ograniczyć do niezbędnego minimum zakres gromadzonych przez nas danych, jak też czas ich przetwarzania. W tym celu wykonujemy systematyczne przeglądy posiadanych dokumentów papierowych i elektronicznych, usuwając zbędne, których czas przydatności minął. Pamiętaj, że o czasie przetwarzania Twoich danych, zależnie od podstawy w oparciu o którą je uzyskaliśmy, mogą decydować odrębne –niezależne od nas przepisy prawne, które mogą nakładać na nas obowiązek przechowywania Twoich danych, niezależnie od Twojej woli lub chęci. Przykładem może być prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych, kontrole sądowe czy przepisy dotyczące rachunkowości. Jeśli posiadane przez nas dane miałyby zostać wykorzystane w inny celu, niż w jakim zostały one pozyskane, zawsze zostaniesz prze nas o tym poinformowany i będziesz mógł się temu sprzeciwić.

8.Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, zawsze masz prawo do:
➢żądania dostępu do danych –w granicach art. 15 RODO,
➢ich sprostowania –w granicach art. 16 RODO
➢żądania usunięcia –w granicach art. 17 RODO,
➢lub ograniczenia czynności przetwarzania –w granicach art. 18 RODO,
➢wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych –w granicach art. 21 RODO,
➢przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii –w granicach art. 20 RODO.

Wszystkie te prawa szczegółowo zostały omówione w art. 15 do 21 RODO, którego tekst jest dostępny pod adresem wskazanym powyżej. Możesz także wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w takim przypadku niezwłocznie usuniemy Twoje dane osobowe, jeśli tylko nie wystąpi obowiązek prawny nakazujący nam ich dalsze przetwarzanie na przykład przez okres określony wymogami zapisów z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Jeśli uznasz, że w jakikolwiek sposób –czego oczywiście nie chcemy –naruszyliśmy Twoje prawa lub nie zapewniliśmy bezpieczeństwa Twoim danym osobowym, przysługuje ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz informacja o profilowaniu.

W oparciu o Twoje dane nie są podejmowane przez nas żadne decyzje, które miałyby charakter zautomatyzowany, o znaczy odbywałyby się bez udziału człowieka. Nie podejmujemy także żadnych działań które miałyby na celu profilowanie Twojej osoby.

10.Jak chronimy Twoje dane ?

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych stosujemy wymagane prawem środki organizacyjne i techniczne. W naszej siedzibie zainstalowaliśmy niezbędne zabezpieczenia fizyczne, aby uniemożliwić dostęp do danych osobom nieuprawnionym. Nasi pracownicy posiadają wymagane upoważnienia oraz mogą przetwarzać dane w sposób ograniczony, tzn. tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków służbowych.


Informacja o realizacji zadania realizowanego w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

  Informacja o realizacji zadania realizowanego w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  w ramach umowy dotacji nr WFOŚ/D/485/12/2018

 1. Nazwa zadania: Przeprowadzenie modernizacji w związku z awarią oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach.

 

 1. Koszt kwalifikowany zadania: 100 860,00 zł.

 

 1. Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: Kwota dofinansowana zadania przez WFOŚiGW w Gdańsku 80 000,00 zł. w formie dotacji. Dotacja przeznaczona w całości na wydatki i zakupy inwestycyjne.

 

 1. Informacja o dofinansowaniu ze środków WGOŚiGW w Gdańsku: Zadanie dofinansowane zgodnie z umową na kwotę 80 000,00 zł.

 

 1. Opis zadania:

 

Oczyszczalnia ścieków AquaPrim w Bielawkach została wykonana w 1999 roku. Oczyszczalnia ścieków w wyniku awarii przestała działać w systemie automatycznym i ręcznym. Do oczyszczalni dopływają ścieki ze wszystkich budynków Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach, które w czasie trwania awarii zostały wywożone wozem asenizacyjnym do oczyszczalni w Pelplinie. Do czasu wystąpienia awarii oczyszczalnia ścieków pracowała prawidłowo. Pompy oraz dmuchawy funkcjonowały prawidłowo. System zawiesił się bez wyraźnej przyczyny podczas jednego z cylki pracy reaktora. Kontrola źródła zasilania oraz kilkukrotne resetowanie nie przyniosło rezultatu. System sterowniczy nie wprowadzał kolejnej fazy oczyszczania ścieków. Włączone osobno pompy i dmuchawy działały normalnie. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej przez Firmę Aqua Processer stwierdzono awarię systemu sterowania oczyszczalnią. Stan ogólny oczyszczalni określono  jako dobry. Urządzenia mechaniczne działały prawidłowo. Rurociągi, zbiorniki, zawory oraz przewody powietrzne nie zostały wyeksploatowane. System sterowania oczyszczalnią oparty został na programie własnym nieistniejącej firmy Aquarius. Brak możliwości przeprogramowania oraz serwisowania starego systemu sterowniczego. W związku z powyższym należało dokonać wymiany szafy sterowniczej, zainstalować nowe oprogramowanie i panel sterowniczy. Takie rozwiązanie pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie oczyszczalni. Wszelkie urządzenia oraz aparatura kontrolno – pomiarowa pozostały bez zmian, natomiast podpięte zostały pod nową szafę sterowniczą. Przewidziano pracę oczyszczalni ścieków w systemie automatycznym i ręcznym. Koszt modernizacji oczyszczalni ścieków obejmuje: dostawę i montaż szafy sterowniczej wraz z montażem układu sterowania i panelu operatorskiego 12 cali z modemem GPS – GPRS, wyczyszczenie reaktora biologicznego SBR, uruchomienie oczyszczalni, opracowanie instrukcji obsługi, rozruch technologiczny, wykonanie badań ścieków oczyszczonych, przeszkolenie obsługi.

Nasz Dom prowadzi działalność opiekuńczo – wychowawczą dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie od 1958 roku. W Domu przebywa obecnie 113 mieszkańców z upośledzeniem umysłowym,  niepełnosprawnością sprzężoną, osoby leżące, na wózkach inwalidzkich, z porażeniem mózgowym, epilepsją, niedowładami kończyn górnych i dolnych. Naszym celem jest zapewnienie im całodobowej opieki, oraz zaspokojenie ich potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających, zdrowotnych, edukacyjnych, religijnych. Dom nie prowadzi działalności gospodarczej wszystkie posiadane środki finansowe przeznacza na prowadzoną działalność opiekuńczo – wychowawczą nad osobami niepełnosprawnymi.

Korzystanie z własnej oczyszczalni ścieków pozwala uzyskać oszczędności, które możemy przeznaczyć na inne niezbędne potrzeby naszych mieszkańców.

 

 1. Strona główna dotującego www.wfosigw.gda.pl
 2. Sprawozdanie końcowe - sprawozdanie końcowe

 

 

 

 

 


Informacja o realizacji zadania w ramach dofinansowania z WFOŚGW w Gdańsku

 

   

      Informacja o realizacji zadania realizowanego w ramach dofinansowania
z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
w ramach umowy dotacji nr WFOŚ/D/485/109/2017

 

 1. Nazwa zadania: Modernizacja stacji uzdatniania wody dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach.

 

 1. Koszt kwalifikowany zadania: 70.356,00 zł

 

 1. Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: Kwota dofinansowana zadania przez WFOŚiGW w Gdańsku 56.000,00 zł. w formie dotacji. Dotacja przeznaczona w całości na wydatki i zakupy inwestycyjne.

 

 1. Informacja o dofinansowaniu ze środków WGOŚiGW w Gdańsku: Zadanie dofinansowane zgodnie z umową na kwotę 56.000,00 zł.

 

 1. Opis zadania: Stacja uzdatniania wody w Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach powstała w 1974 roku i na dzień dzisiejszy jest całkowicie wyeksploatowana. Zasuwy i filtr są nieszczelne. Filtr uległ całkowitemu przerdzewieniu. Redukcja żelaza i manganu niezauważalna. Realizacja naszego zadania polega na usunięciu starego układu technologicznego i montażu nowego: areator, filtry, zbiorniki hydroforowe, przepustnice, instalacja w obszarze areatora i filtrów, złoże.

Celem modernizacji jest uzyskanie parametrów wody pitnej .

 

Nasz Dom prowadzi działalność opiekuńczo – wychowawczą dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie od 1958 roku. W Domu przebywa obecnie 113 mieszkańców z upośledzeniem umysłowym,  niepełnosprawnością sprzężoną, osoby leżące, na wózkach inwalidzkich, z porażeniem mózgowym, epilepsją, niedowładami kończyn górnych i dolnych. Naszym celem jest zapewnienie im całodobowej opieki, oraz zaspokojenie ich potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających, zdrowotnych, edukacyjnych, religijnych. Dom nie prowadzi działalności gospodarczej wszystkie posiadane środki finansowe przeznacza na prowadzoną działalność opiekuńczo – wychowawczą nad osobami niepełnosprawnymi.

Korzystanie z własnego ujęcia wody pozwala uzyskać oszczędności, które możemy przeznaczyć na inne niezbędne potrzeby naszych mieszkańców.

 

6. Strona główna dotującego -  https://wfos.gdansk.pl/

7. Sprawozdanie z realizacji zadania - sprawozdanie końcowe


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Bielawki, 23.07.2018r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy przetargu nieograniczonego na budowę pn.: „Przebudowa budynku zamieszkania zbiorowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usług terapeutyczno-rehabilitacyjno-edukacyjnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach.”

Zamawiający informuje, że w terminie do 30.05.2018 r. do godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta:

 

1.  Oferty :    DROGPOL

                        Monika Puczyńska,

                        ul. Andersena 12c/12,

                        83-110 Tczew

  2. Cena brutto w zł   -  1 013 775,41 zł
  3. Termin wykonania zamówienia :  06.06.2018r.- 20.11.2018r.,  skrócenie terminu wykonania o 10 dni.
   4. Gwarancja  i rękojmia  -  60 miesięcy
 

W związku z tym, że wpłynęła jedna oferta i wartość tej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzył przeznaczyć na realizację zamówienia

–  Zamawiający dokonał zmiany w projekcie odnośnie materiałów, które miały być użyte do realizacji w/w zadania.

W związku z powyższym Zamawiający na nowo przeprowadził z Wykonawcą uzgodnienia materiałowe oraz  uzgodnienia  cenowe.

 

                                                                                                                            Z poważaniem
                                                                                                      s. mgr Katarzyna Piotrkowska


Polityka Ochrony Danych Osobowych.

Polityka prywatności

Publikujemy ten dokument w celu wyjaśnienia powodów, dla których gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w ramach prowadzonej przez nas działalności:

1.       Co to są dane osobowe ?

 

Są to wszystkie informacje, które pozwalają bez większego wysiłku odróżnić jedną osobę od pozostałych. Mogą one dotyczyć zarówno wprost tej osoby (takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, a czasem nawet  adres e-mail lub konto internetowe), jak też takie, które nie opisują jej bezpośrednio. Przykładowo dotyczą jej cech, stanu zdrowia, poglądów, miejsca zamieszkania, nałogów, rasy lub wyznania.

 

2.       O jakich danych osobowych mówimy w naszym przypadku ?

Są to dane które przekazują nam nasi Mieszkańcy, Opiekunowie prawni naszych mieszkańców,  Klienci, Użytkownicy, Kontrahenci oraz Pracownicy, w związku z korzystaniem z naszych usług, współpracą z nami lub  zatrudnieniem. Dane te są przez nas przetwarzane.  

3.       Co to znaczy przetwarzanie danych ?

Przetwarzanie to wszelkie czynności jakie możemy wykonać  danymi osobowymi – związane zarówno z ich aktywnym wykorzystaniem,  takim jak  gromadzenie,  pobieranie, utrwalanie, łączenie, modyfikowanie czy też udostępnianie, jak też pasywnym, takim jak przechowywanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

4.       Kto jest Administratorem Danych (to znaczy ma wpływ na  ich przetwarzanie oraz bezpieczeństwo)?Administratorem Waszych danych jest Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach,
Bielawki 47, 83-130 Bielawki, reprezentowany  przez Dyrektor – Siostrę Katarzynę Piotrowską.

5.       Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej.  Podstawą taką może być Twoja zgoda przetwarzanie danych lub inne zapisy prawne pozwalające na to, zawarte w ustawie  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanym jako „RODO”)

Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane w kilku różnych celach, przykładowo:

* jeżeli jesteś naszym Klientem  lub osobą zainteresowaną skorzystaniem ze świadczonych przez nas usług. Twoje dane przetwarzamy w związku z zawartą z Tobą umową lub w ramach przygotowań do zawarcia takiej umowy. Odbywa się to zawsze za Twoją wiedzą i wolą.  Wyrażając zamiar zawarcia umowy, wiesz jakie dane osobowe będą potrzebne do jej podpisania, a po jej podpisaniu masz wiedzę, jakie dane w tym celu przekazałeś  lub przekażesz w okresie późniejszym,

* realizujemy zadania związane z działalnością Domu Pomocy Społecznej, wynikające z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej oraz Ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o Pomocy Społecznej,

*  realizujemy zabezpieczenie spraw socjalnych oraz społecznych naszych Mieszkańców,

*  Jeżeli jesteś naszym Mieszkańcem, Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane w oparciu zgodę jakiej nam udzieliłeś oraz  zezwalający nam na to przepis prawa, może to mieć także związek z pismem lub wnioskiem  jaki do nas przesłałeś. Wykonujemy w takim przypadku –  jako organ publiczny – obowiązek prawny, nałożony na nas przez przepis w randze co najmniej rozporządzenia lub ustawy. Przepis ten jednoznacznie określa rodzaj i zakres danych jakie możemy gromadzić i przetwarzać.

*  Jeżeli jesteś opiekunem prawnym naszego mieszkańca, Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane w oparciu zgodę jakiej nam udzieliłeś oraz zezwalający nam na to przepis prawa, może to mieć także związek z pismem lub wnioskiem  jaki do nas przesłałeś. Wykonujemy w takim przypadku –  jako organ publiczny – obowiązek prawny, nałożony na nas przez przepis w randze co najmniej rozporządzenia lub ustawy. Przepis ten jednoznacznie określa rodzaj i zakres danych jakie możemy gromadzić i przetwarzać.

*  Możemy też przetwarzać Twoje dane w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób i obiektów lub bezpieczeństwa sieci i informacji. Jest to nasz prawnie uzasadniony interes. Jeśli w tym celu będzie stosowany monitoring wizyjny, zostaniesz o tym poinformowany w formie odpowiednich tabliczek informacyjnych lub piktogramów.

*  Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem pracy u nas, Twoje dane przetwarzane  są w postaci nadesłanej przez Ciebie aplikacji lub CV. Odbywa się to za Twoją wiedzą i pisemną zgodą, którą możesz w każdej chwili cofnąć. W takim przypadku Twoja kandydatura nie zostanie przez nas rozpatrzona oraz niezwłocznie usuniemy wszystkie podane przez Ciebie dane. Natomiast z chwilą zatrudnienia się u nas, dalsze zasady przetwarzania danych oraz obowiązkowy zakres ich przekazania i dalszego przez na przetwarzania określają przepisy prawa pracy.

 

6.       Komu przekazujemy Twoje dane ?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. Ośrodkom Pomocy Społecznej, Placówkom Służby Zdrowia, oraz systemu ubezpieczeń ( ZUS, KRUS, WBE), Powiatowemu centrum Pomocy Rodzinie, placówkom oświatowym. Mamy tez obowiązek udostępnić je na żądanie podmiotów uprawnionym do tego na podstawie innych przepisów prawa, np. prokuraturze, oraz instytucjom i organom sądowniczym. Udostępnienie nastąpi jednak tylko wtedy, gdy zwrócą się one do nas z wnioskiem w tej sprawie, wskazując prawo, które im  na takie żądanie zezwala.

Nie przewidujemy przekazywania Twoich danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, to jest poza obszar gospodarczy Unii Europejskiej. Na terenie Unii Europejskiej, dzięki RODO, którego tekst jest odstępny pod adresem:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC

 

masz zapewniony identyczny poziom ochrony Twoich danych w wszystkich krajach członkowskich. 

7.       Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przykładamy bardzo dużą uwagę do tego aby ograniczyć do niezbędnego minimum zakres gromadzonych przez nas danych, jak też czas ich przetwarzania. W tym celu wykonujemy systematyczne przeglądy posiadanych dokumentów papierowych i elektronicznych, usuwając zbędne, których czas przydatności minął. Pamiętaj,  że o czasie przetwarzania Twoich danych, zależnie od podstawy w oparciu o którą je uzyskaliśmy, mogą decydować odrębne – niezależne od nas przepisy prawne, które mogą nakładać na nas obowiązek przechowywania Twoich danych, niezależnie od Twojej woli lub chęci. Przykładem może być prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych, kontrole sądowe czy przepisy dotyczące rachunkowości.

Jeśli posiadane przez nas dane miałyby zostać wykorzystane w inny celu, niż w jakim zostały one pozyskane, zawsze zostaniesz prze nas o tym poinformowany i będziesz mógł się temu sprzeciwić.

 

8.       Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, zawsze masz prawo do :

Ø  żądania dostępu do danych,

Ø  ich sprostowania,

Ø  żądania usunięcia,

Ø  lub ograniczenia czynności przetwarzania,

Ø  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

Ø  przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii.

Wszystkie te prawa szczegółowo zostały omówione w art. 15 do 21 RODO, którego tekst jest dostępny pod adresem wskazanym powyżej.

Możesz także wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w takim przypadku niezwłocznie usuniemy Twoje dane osobowe, jeśli tylko nie wystąpi obowiązek prawny nakazujący nam ich dalsze przetwarzanie.  Jednak jeśli wystąpi prawnie uzasadniona konieczność np. zgodnie z przepisami związanymi z kontrolą sadową oraz Urzędu Wojewódzkiego, będziemy nadal je posiadać do swojej dokumentacji i przechowywać przez okres kolejnych 5 lat.

Jeśli uznasz, że w jakikolwiek sposób – czego oczywiście nie chcemy – naruszyliśmy Twoje prawa lub nie zapewniliśmy bezpieczeństwa Twoim danym osobowym, przysługuje ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  którym obecnie jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

 

9.       Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz informacja o profilowaniu.

W oparciu o Twoje dane nie są podejmowane przez nas żadne decyzje, które miałyby charakter zautomatyzowany, o znaczy odbywałyby się bez udziału człowieka. Nie podejmujemy także żadnych działań które miałyby na celu profilowanie Twojej osoby.

 

10.   Jak chronimy Twoje dane ?

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych stosujemy wymagane prawem środki organizacyjne i techniczne. W naszej siedzibie zainstalowaliśmy niezbędne zabezpieczenia fizyczne, aby uniemożliwić dostęp do danych osobom nieuprawnionym. Nasi pracownicy posiadają wymagane upoważnienia oraz mogą przetwarzać dane w sposób ograniczony, tzn. tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków służbowych.

 

11.   Dane  kontaktowe  do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych

W wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych reprezentuje nas Biuro Obsługi Firm PIO-MAR s.c. Piotr Bucior & Marek Mróz w Tczewie,  z którym zawarliśmy umowę w tej sprawie.

Osobą do kontaktów w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest przedstawiciel Biura Obsługi Firm PIO-MAR s.c. Kontakt z nim jest możliwy TUTAJ.

Wstawić PONIŻSZY  link w słowo TUTAJ –

https://www.biuropiomar.pl/kontakt

 

 

 

 


POLITYKA COOKIES

1. Czym są pliki cookies i do czego służą?

Cookies to pliki tekstowe, które zapisywane są w Twoim urządzeniu i używane przez serwer do rozpoznania tego urządzenia przy ponownym połączeniu, są one pobierane przy każdym Twoim „wejściu” i „wyjściu” z naszej strony. Cookies nie służą do ustalania Twojej tożsamości, a jedynie Twojego urządzenia – m.in. po to, by po rozpoznaniu używanej przez Ciebie przeglądarki, wyświetlany obraz był jak najlepiej dostosowany do możliwości technicznych sprzętu np. jego rozdzielczości lub wersji.
Cookies są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie Twoich zainteresowań i dostosowanie do nich stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Pliki te są używane praktycznie przez wszystkie działające w Internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, blogi, sklepy internetowe, strony urzędów itp. Korzysta z nich także nasza strona.

2. Co robią pliki cookies?

Generalnie działają one na następujących zasadach:
     • identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę,
     • dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach,
     • nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twoich komputerów, czy smartfonów – nie wpływają na sposób ich działania,
     • nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach,
     • domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył,
     • na podstawie Twoich zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji.

3. Jakie są rodzaje plików cookies?

Występują następujące typy cookies:
• „Ciasteczka sesyjne” – (ang. session cookies) są tymczasowymi plikami, przechowywanymi w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia jej sesji. Te pliki są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub ich funkcjonalności działały poprawnie. Po zamknięciu przeglądarki powinny być automatycznie usuwane z urządzenia, na którym przeglądałeś stronę,
• „Ciasteczka stałe” – (ang. persistent cookies) ułatwiają korzystanie z często odwiedzanych stron. Pliki te przechowywane są w odpowiednim folderze przez dłuższy czas, który możesz regulować w ustawieniach używanej przeglądarki. Za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę, dane z tych ciasteczek są przekazywane na serwer. Ten typ plików cookie, z angielska jest czasem nazywany „śledzącymi” (tracking cookies),
• „Ciasteczka zewnętrzne” – (ang. third parties cookies) – są plikami pochodzącymi zazwyczaj z serwerów reklamowych, serwerów wyszukujących itd., współpracujących z właścicielem danej strony. Dzięki nim wyświetlane reklamy są dostosowane do Twoich zainteresowań i zwyczajów, co w zamian niejednokrotnie pozwala na bezpłatne korzystanie z części zawartości serwisu. Z ich pomocą są również zliczane „kliknięcia” na reklamy, preferencje użytkownika itp.,

4. Czy musisz wyrazić zgodę na używanie przez nas cookies?

Pamiętaj, że masz możliwość samodzielnego zarządzania „cookies”. Umożliwiają to np. przeglądarki internetowe, z których korzystasz (zazwyczaj domyślnie mechanizm jest włączony). W najpopularniejszych przeglądarkach masz możliwość:
    • zaakceptowania obsługi „cookies”, co pozwoli Ci na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe,
    • zarządzania cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn,
    • określenia ustawień dla różnych typów „cookie”, na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych  itp.,
    • blokowania lub usuwania cookies.
Informacje na temat możliwości włączenia i wyłączenia ciasteczek w najbardziej popularnych przeglądarkach znajdziesz w opcjach ich ustawień.

Pozostawienie prze Ciebie ustawień przeglądarki bez zmian oznacza zgodę na stosowanie przez nas ciasteczek. Ich blokowanie lub wyłączenie obsługi niektórych ich rodzajów może uniemożliwić Ci natomiast skorzystanie z pełnej funkcjonalności strony lub zakłócić jej poprawne funkcjonowanie.

5. Do czego wykorzystujemy cookies?
W ramach strony stosowane są zarówno ciasteczka sesyjne, jak ciasteczka stałe. Wykorzystujemy je w następujących celach:
    • tworzenia statystyk, co umożliwia ulepszanie zawartości stron ich struktury i zawartości,
    • utrzymanie sesji Użytkownika strony.
W celu poprawnego wyświetlania strony zbierane są następujące informacje: nazwa i wersja przeglądarki internetowej, ustawienia języka, data i godzina wysłania żądania do serwera, IP z którego zostało wysłane żądanie, żądany URL. Dane te zbierane są w celu umożliwienia prawidłowej obsługi strony.
W celu tworzenia statystyk wykorzystywane jest narzędzie analityki internetowej – Google Analytics, które gromadzi dane oraz korzysta z własnych plików cookies zgodne z Polityką Prywatności firmy Google dostępną pod tym adresem.
Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje podmiotom trzecim, jeżeli będzie zobowiązane to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy podmioty te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Dane zbierane przez naszą stronę nie są ujawniane ani udostępniane podmiotom trzecim za wyjątkiem właściwych organów ścigania uprawnionych do prowadzenia postępowania karnego w związku z jego wszczęciem na nasz wniosek.


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na podstawie kodeksu cywilnego.

Załącznik nr 1

do REGULAMINU PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO

prowadzonego w trybie art. 701 - 70 5 kodeksu cywilnego na roboty budowlane pn.:

„Przebudowa budynku zamieszkania zbiorowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usług terapeutyczno-rehabilitacyjno-edukacyjnych
dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach”.

Ogłoszenie o przetargu pisemnym otwartym z dnia 11.04.2018r.
prowadzonym w trybie art 701 - 70 5 kodeksu cywilnego na roboty budowlane pn.:

 „Przebudowa budynku zamieszkania zbiorowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usług terapeutyczno-rehabilitacyjno-edukacyjnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach.”

Nazwa i adres Zamawiającego

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego,
Bielawki 47

83-130 Pelplin

Telefon/Fax:(058)5361659
Adres e-mail: bielawki@op.pl
NIP: 593-21-33-096

REGON: 040000049

Adres pod którym można uzyskać dokumentację przetargową

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego, Bielawki 47, 83 - 130 Pelplin

Pokój Administracja w dni robocze do poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.

Adres strony internetowej, na której dostępna jest dokumentacja przetargowa:
www.dpsbielawki.com

Przedmiot przetargu

1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie budynku zamieszkania zbiorowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usług terapeutyczno-rehabilitacyjno-edukacyjnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach.

 Warunki przetargu.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 2. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w
  zakresie objętym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
  zamówienia.
 5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
 6. Zamawiający dokona szczegółowej analizy ofert pod względem złożonych oświadczeń i dokumentów, ich zgodności z treścią niniejszego Regulaminu, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” ( z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki Wykonawca spełnia), po czym dokona oceny zakwalifikowanych jako prawidłowe oferty i wybiera najkorzystniejszą z nich lub ustala, że żadna oferta nie nadaje się do przyjęcia.
 7. Potwierdzenie spełnienia wszystkich warunków przez Wykonawcę nastąpi przez złożenie stosownych oświadczeń i dokumentów wymienionych szczegółowo w Regulaminie przetargu.
 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 10. Termin związania ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7.Wykonawca wnosi wadium w wysokości: 3% od ceny brutto złożonej oferty.

 1. Kryterium oceny ofert:

- cena zamówienia brutto - 60 %,

- skrócenie realizacji terminu – 40 %

 1. Termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji:
 2. a) termin wykonania zamówienia: od 01.05.2018r. do 31.10.2018r.
 3. b) Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę co najmniej 60 – miesięcznego okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane.
 4. Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych: Dokumenty nieodpłatne podlegające tylko wypożyczeniu przez Zamawiającego. Dokumenty w stanie nienaruszonym podlegają zwrotowi przez Wykonawcę nie później niż w terminie składania ofert.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu lub unieważnienia
  przetargu bez podania przyczyny w każdym czasie.
 6. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania.
 7. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 8. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian lub odwołania warunków zawartych w niniejszym Regulaminie. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający zamieści informacje o ich dokonaniu na stronie internetowej, na której dostępny jest Regulamin przetargu. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili opublikowania informacji o jej dokonaniu.

Termin i miejsce składania ofert

 1. Termin składania ofert: 30.04.2018r. roku do godziny 10:00.
 2. Miejsce składania ofert

Dom Pomocy Społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego

Bielawki 47

83 - 130 Pelplin
Pokój Administracja

 1. Miejsce otwarcia ofert

Dom Pomocy Społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego

Bielawki 47

83 - 130 Pelplin

 1. Otwarcie ofert jest niejawne.

                                                                                               Z poważaniem
                                                                                               Dyrektor Domu

                                                                                          s. Katarzyna Piotrkowska

DOKUMENTY  DO POBRANIA w pdf

REGULAMIN PRZETARGU z dnia 11.04.2018r.

Załącznik nr 2- oferta formularz.

Załącznik nr 3-oświadczenie o spełnianiu warunków.

Załącznik nr 4-oświadczenie o wykluczeniu.

Załącznik nr 5-wykaz robót.

Załącznik nr 6-wykaz personelu kierowniczego.

Załącznik nr 7-oświadczenie o przynależności.

Załącznik nr 8-umowa.

Załącznik nr 9-wykaz wyrobów równoważnych.

Załącznik nr 10-wykaz podwykonawców.

Załącznik nr 11- oddaniu zasobów do dyspozycji.

PROJEKT  ARCHITEKTURA

PROJEKT WYKONAWCZY 

OPIS -PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

A01   A00   A02      A03    A04    A05      A06     A07      A08     A09     I00      I01      I02      I03     I04   I05    I06   I07   I08    T01    T02    T03    W01    W02    W03    W04    W05    WŁ1   WŁ1  WŁ1   WŁ2    WŁ2  WŁ2    WŁ2   WŁ3   WŁ3    WŁ3   WŁ3   WŁ4   WŁ4    WŁ4    WŁ4    WŁ5    WŁ5    WŁ5  WŁ5    WZ1      WZ2      WZ3      WZ4     WZ5     WZ6   

PRZEDMIAR

Przedmiar_Robót

SPECYFIKACJA

STWIOR-ARCHITEKTURA

PROJEKT  INSTALACJA  ELEKTRYCZNA

PROJEKT  WYKONAWCZY

DPS_Bielawki_opis_EL_IT

DPS_Bielawki_opis_SSP

DPS_Bielawki_rysunki_EL_IT

DPS_Bielawki_rysunki_SSP

PRZEDMIAR

DPS_BIELAWKI_PRZEDMIAR_ALL

SPECYFIKACJA
DPS_Bielawki_STWiOR

PROJEKT  INSTALACJA  SANITARNA

opis bielawki DPS

S01 - rzut parter - INWENTARYZACJA

S02 - rzut I piętro - INWENTARYZACJA

S03 - rzut II piętro - INWENTARYZACJA

S04 - rzut parter - kan san

S05 - rzut I piętro - kan san

S06 - rzut II piętro - kan - rozwiniecie - kan

S08 - rzut parter - woda

S09 - rzut I piętro - woda

S10 - rzut II piętro - woda

S11 - aksonometria - woda

S12 - rzut parter - coS13 - rzut I piętro - co

S14 - rzut II piętro - co

S15 - rozwiniecie - co

PRZEDMIAR  ROBÓT

Bielawki - przedmiar robót demontaż

Bielawki - przedmiar robót montaż

SPECYFIKACJA

specyfikacja

strona tytulowa ST

PROJEKT KONSTRUKCJI

BIELAWKI BK-01

BIELAWKI BK-02

BIELAWKI BK-03

BIELAWKI BK-04

BIELAWKI BK-05

BIELAWKI BK-06

BIELAWKI_PW2 BK-07

BIELAWKI_PW2 BK-08

DPS_Bielawki_EKSPERTYZA

OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIAR

DPS_Bielawki_PRZEDMIAR

SPECYFIKACJA

DPS_Bielawki_STWiOR

 

 


Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach. Dotyczy przetargu nieograniczonego na budowę pn.: ”Przebudowa I pietra budynku Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach – Integracyjny Ośrodek Kultury w związku ze zmianą sposobu użytkowania.”

Szczegóły do pobrania w dokumencie pdf   -   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszejoferty


Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy przetargu nieograniczonego na budowę pn.: ”Przebudowa I pietra budynku Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach – Integracyjny Ośrodek Kultury w związku ze zmianą sposobu użytkowania.”


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na podstawie kodeksu cywilnego

Załącznik nr 1

do REGULAMINU PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO
prowadzonego w trybie art. 701 - 70 5 kodeksu cywilnego na
przebudowę I pietra budynku Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach –
Integracyjny Ośrodek Kultury w związku ze zmianą sposobu użytkowania.

Ogłoszenie o przetargu pisemnym otwartym z dnia 19.10.2017r.
prowadzonym w trybie art 701 - 70 5 kodeksu cywilnego na roboty budowlane pn.: „Przebudowa I pietra budynku Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach –
Integracyjny Ośrodek Kultury w związku ze zmianą sposobu użytkowania.”

Nazwa i adres Zamawiającego

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego,
Bielawki 47
83-130 Pelplin

Telefon/Fax:(058)5361659
Adres e-mail: bielawki@op.pl
NIP: 593-21-33-096
REGON: 040000049

 

Adres pod którym można uzyskać dokumentację przetargową

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego,
Bielawki 47, 83 - 130 Pelplin

Pokój Administracja w dni robocze do poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.

Adres strony internetowej, na której dostępna jest dokumentacja przetargowa:
www.dpsbielawki.com

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami
jest Dyrektor Domu s. Katarzyna Piotrkowska.

Przedmiot przetargu

1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie
   I piętra budynku Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach – Integracyjny
   Ośrodek Kultury w związku ze zmianą sposobu użytkowania.

 Warunki przetargu.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  a.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w
  zakresie objętym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
  uprawnień.
  b.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  c.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
  zamówienia.
  c.nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
  2.Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została  oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
  3.Potwierdzenie spełnienia wszystkich warunków przez Wykonawcę nastąpi przez złożenie stosownych   oświadczeń i dokumentów wymienionych szczegółowo w Regulaminie przetargu
  4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
  5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  6.Termin związania ofertą 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
  z upływem terminu składania ofert
  7.Wykonawca wnosi wadium w wysokości: 3% od ceny brutto złożonej oferty
  8.Kryterium oceny ofert:
  - cena zamówienia brutto - 60 %
  - skrócenie realizacji terminu – 40 %8.
  9.Termin wykonania zamówienia:

      Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane:

      Zakończenie robót: do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy
      (za miesiąc przyjmuje się pełen miesiąc kalendarzowy).

      Przewidywany termin rozpoczęcia prac: od 20.11.2017r.

 1. Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych: Dokumenty nieodpłatne podlegające tylko wypożyczeniu przez Zamawiającego. Dokumenty w stanie nienaruszonym podlegają zwrotowi przez Wykonawcę nie później niż w terminie składania ofert.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu lub unieważnienia
  przetargu bez podania przyczyny w każdym czasie.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo w szczególnie uzasadnionych przypadkach do
  zmiany warunków przetargu. Zmiana warunków przetargu nie może nastąpić w
  terminie późniejszym niż 2 dni poprzedzających dzień otwarcia ofert.

Termin i miejsce składania ofert

 1. Termin składania ofert: 08.11.2017r. roku godzina 10:00.
 2. Termin otwarcia ofert: 08.11.2017r. rok godzina 10:30.
 3. Miejsce składania ofert

Dom Pomocy Społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego

Bielawki 47
83 - 130 Pelplin
Pokój Administracja

 4Miejsce otwarcia ofert

Dom Pomocy Społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego

Bielawki 47
83 - 130 Pelplin

Pokój gościnny                                                                        

 

REGULAMIN PRZETARGU.

Załącznik nr 2- oferta formularz.

Załącznik nr 3-oświadczenie o spełnianiu warunków.

Załącznik nr 4-oświadczenie o wykluczeniu.

Załącznik nr 5-wykaz robót.

Załącznik nr 6-wykaz personelu kierowniczego.

Załącznik nr 7-oświadczenie o przynależności.

Załącznik nr 8-umowa.

Załącznik nr 9-wykaz wyrobów równoważnych.

Załącznik nr 10-wykaz podwykonawców.

ARCHITEKTURA _OPIS PDF

07.09.2017_Bielawki OPIS koniec
strona tytulowa - Bielawki 04.09.2017

ARCHITEKTURA_ST

06.09.2017_ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Bielawki po poprawkach

ARCHITEKTURA _ RYSUNKI PDF

AW1 900x600
AW2 500X360
AW3 450x297
AW-4 420x297
AW-5 420x297
AW-6 A4
AW7 420x297
AW8 420x297
AW9 540X297
AW10 630x297
AW11 430x297
AW12 430x297
DW12 420x297
AW14 420x297
AW15 420x297
AW16 420x297
AW17 420x297
AW18 810x297
AW19 420x297
AW20 420x297
AW21 420x297
DW1 420x297
DW2 420x297
DW3 420x297
DW4 420x297
DW5 420x297
DW5a 210x297
DW6 420x297
DW6a 420x297
DW7 420x297
DW8 420x297
DW9 420x297
DW10 420x297
DW11 420x297
DW12 420x297
DW13 420x297
DW14 420x297

INSTALACJE  ELEKTRYCZNE

bielawki_1p_opis (1)

bielawki_1p_specyfikacjaE01

E02E03 1z2

E03

E04

MY-BIE2-17-PRZEDMIAR ROBÓT-BIELAWKI IP ELEKTR. (1)

INSTALACJE  SANITARNE 

Bielawki- przedmiar - branża sanitarna.

SPECYFIKACJA BIELAWKI - BRANŻA SANITARNAws1

ws1

ws2

ws3

ws4

WYKON BIELAWKI SIERP 2018

KONSTRUKCJA 

BIELAWKI OPIS PW 2017.09.04

BIELAWKI_KON_PW_2017_08_30-K-1

BIELAWKI_KON_PW_2017_08_30-K-2

p.poż i przywoławczy

projekt systemu pożaru
Przedmiar robót - ppoż
Rys.1

 

Projekt przwoławczy-bielawki Gorke
Przedm Bielawki przywoławczy- Gorke
Rys.1

Specyfikacja
przedmiar bielawki adapytacja 1p (1)