Podstawa prawna

Zasady przyjęcia osób do domu pomocy społecznej określają przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013r. Poz. 182) oraz Rozp. Ministra  Polityki Społecznej z dn. 19. 10. 2005 r. Rozp. Ministra Polityki Społecznej z dn. 23.08.2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

Kogo przyjmujemy

Do Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Bielawkach przyjmowani są dziewczęta i chłopcy z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Przed przyjęciem osoby do domu pracownik socjalny naszego domu ustala jej aktualna sytuacje w miejscu zamieszkania lub pobytu, która stanowi podstawę indywidualnego planu wsparcia po przyjęciu tej osoby.

Warunkiem przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach jest skompletowanie niżej wymienionych dokumentów:

  1. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo postanowienie Sądu o umieszczeniu w DPS;
  2. Postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu, zaświadczenie o opiekunie prawnym;
  3. Zgoda mieszkańca lub jego przedstawiciela ustawowego na pobyt w DPS;
  4. Zgoda mieszkańca lub jego przedstawiciela ustawowego na pokrywanie kosztów pobytu;
  5. Orzeczenie o niepełnosprawności;
  6. Decyzję kierującą do naszego domu
  7. Decyzję o odpłatności
  8. Decyzja o umieszczeniu;
  9. Odpis skrócony aktu urodzenia;
  10. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dotyczy dzieci w wieku szkolnym);
  11. Dowód osobisty, legitymację (emeryta, rencisty lub szkolną)
  12. Opinia psychologa/pedagoga,
  13. Dokumentacja socjalna (decyzja o przyznaniu renty, zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego), 
  14. Dokumentacja medyczna.

Koszty

Miesięczny koszt pobytu w Domu Pomocy Społecznej wynosi aktualnie 3 623,63 zł. Opłatę tę pokrywają w kolejności:

  • mieszkaniec domu (70% dochodów dziecka – jeśli dziecko posiada dochód, np. rentę po rodzicu)
  • Rodzice – zależnie od posiadanych dochodów
  • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez ww. osoby.